Cele MotoAutostrady

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Rozwój ruchu motocyklowego w Polsce

 2. Pomoc motocyklistom poszkodowanym w wyniku wypadków komunikacyjnych i ich rodzinom.

 3. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, szczególnie motocyklistów po wypadkach.

 4. Promowanie oraz wdrażanie rozwiązań w infrastrukturze drogowej poprawiających bezpieczeństwo motocyklistów oraz poprawiających komfort korzystania z tej infrastruktury.

 5. Prowadzenie prac na rzecz wprowadzania/poprawy ustaw oraz przepisów regulujących kwestie związane z ruchem motocykli, w tym działania zmierzające do dostosowania regulacji prawnych (np. Kodeksu Ruchu Drogowego,) do potrzeb współczesnych konstrukcji motocykli oraz technik jazdy.

 6. Prowadzenie działalności w zakresie działalności naukowej, naukowo-technicznej oraz oświatowej związanej z ruchem motocyklowym.

 7. Reprezentacja społecznie lub gospodarczo użytecznych interesów motocyklistów i środowisk związanych z ruchem motocyklowym wobec organów administracji państwowej i innych instytucji oraz stowarzyszeń.

 8. Prowadzenie działalności informacyjnej z wykorzystaniem doświadczeń własnych i innych środowisk zrzeszających użytkowników motocykli i innych pojazdów.

 9. Prowadzenie kampanii społecznych oraz organizacja szkoleń i pokazów w zakresie promowania bezpieczeństwa, techniki jazdy, ochrony zdrowia oraz poprawy poziomu kultury wśród użytkowników dróg, ze szczególnym zwróceniem uwagi na motocyklistów.

 10. Zmiana świadomości i poszerzanie wiedzy na teamt ruchu motocyklistów wśród wszystkich grup społecznych - w szczególności wśród kierowców samochodów i pieszych, a także służby zdrowia i organów porządkowych.

 11. Działalność w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa w komunikacji drogowej wśród motocyklistów.

 12. Działalność wspierająca ratownictwo medyczne.

 13. Organizowanie i pomoc w organizacji imprez masowych (zloty, koncerty, parady motocyklowe)

 14. Organizowanie wypraw turystycznych krajowych oraz zagranicznych, wraz z organizacją wycieczek/wczasów dla dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z domów dziecka.

 15. Działalność na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy z grupami społecznymi z innych krajów, ze szczególnym uwzględnieniem grup motocyklistów.

 16. Promowanie i organizacja zajęć/zawodów z zakresu kultury fizycznej oraz sportu oraz współpraca ze sportowcami uprawiającymi sporty motorowe.

 17. Działalność charytatywna.

 18. Promowanie, organizacja (planowanie, pozyskiwanie środków finansowych, budowa) oraz zarządzanie obiektami wykorzystywanymi do szkoleń oraz organizacji zawodów sportowych i innych imprez dla motocyklistów.

 19. Stowarzyszenie koncentruje swoje działania również na następujących zagadnieniach:

  1. Regulacje prawne dotyczące kwestii:

   1. opłat na autostradach i innych drogach (tunele, mosty itp.) oraz opłat parkingowych

   2. rozwiązań technicznych w infrastrukturze drogowej (bariery, rodzaj nawierzchni i farby używane do malowania znaków poziomych oraz wszystkie rzeczy mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo motocyklistów)

   3. udziału motocyklistów w ruchu drogowym

   4. sposobu szkolenia motocyklistów na prawo jazdy oraz tych z uprawnieniami

   W tym opiniowanie projektów oraz inicjowanie zmian w regulacjach prawnych.

  2. Dostosowanie infrastruktury drogowej do zaleceń i dyrektyw Unii Europejskiej.

  3. Polityka instytucji państwowych oraz organizacji pozarządowych w obszarach związanych z ideą motocyklizmu.

Cele Stowarzyszenia realizowane są poprzez:

 1. Współpracę i współdziałanie z instytucjami państwowymi (a w tym parlament, rząd itp.) samorządowymi, sektorem gospodarczym, organizacjami pozarządowymi, środkami masowego przekazu oraz osobistościami życia publicznego w zakresie związanym z realizacją celów Stowarzyszenia

 2. Prowadzenie współpracy międzynarodowej z podobnymi stowarzyszeniami w zakresie realizacji celów statutowych

 3. Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów.

 4. Wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia.

 5. Reprezentowanie interesów motocyklistów w zakresie spraw związanych z ruchem motocyklistów wobec organów administracji państwowej, parlamentu, organizacji samorządowych oraz organizacji pozarządowych.

 6. Inicjowanie oraz uczestnictwo w opiniowaniu rozwiązań prawnych i organizacyjnych dotyczących użytkowników motocykli.

 7. Działalność edukacyjną oraz informacyjną z uwzględnieniem wszelkich form przekazu.

 8. Wypowiadanie się w sprawach publicznych będących przedmiotem zainteresowania Stowarzyszenia.

 9. Organizowanie zgromadzeń, imprez kulturalnych, imprez masowych oraz zawodów sportowych przyczyniających się do osiągania celów statutowych.

 10. Inne działania sprzyjające realizacji statutowych celów stowarzyszenia.

 

Co się dzieje z TOREM Kraków?
W zakładce MotoAuostrada.pl/TOR znajdziesz informacje na temat postępów w sprawie toru Kraków.